Fletëpalosje

Fletë-palosje për afganë në gjuhën dari

Fletë-palosje për afganë në gjuhën pashto

“Rritja e aksesit të viktimave të të gjitha llojeve të dhunës, në drejtësi dhe përmirësimi i shërbimeve ligjore për to”

Lexo me shume

Kjo fletëpalosje është publikuar në kuadër të projektit “Rritja e aksesit të viktimave të të gjitha llojeve të dhunës, në drejtësi dhe përmirësimi i shërbimeve ligjore për to”, i cili është duke u zbatuar nga Qendra Psiko Sociale “Vatra”, financuar nga Bashkimi Europian, zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendrën e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
Fletëpalosja informon publikun për aktivitetet e planifikuara në kuadër te projektit në tërësi, dhe në veçanti per shërbimet që ofrohen nga Klinika Ligjore e Qendrës Psiko Sociale “Vatra”, për grate, vajzat dhe fëmijët, viktima të dhunës, viktima trafikimi ose viktima të mundshme trafikimi.

“Mos abuzoni me të drejtën e lëvizjes së lirë”

 “Personat që mund të jenë Viktima të Trafikimit ose duan të ndihmojnë Viktimat e Trafikimit”

Lexo me shume

Kjo fletë informuese u prodhua nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra” në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit Kombëtar Kundër Trafikimit të Personave/ Ministria e Punëve të Brendshme, në kuadër të projektit “Identifikimi dhe mbrojtja ndërsektoriale për fëmijët, viktima të trafikimit/viktima të mundshme të trafikimit dhe fëmijët e viktimave të trafikimit”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri

“Qendër shërbimesh komunitare dhe rezidenciale për viktima të trafikimit njerëzor dhe dhunës me bazë gjinore”

Lexo me shume

Broshurë informuese rreth shërbimeve komunitare dhe rezidenciale të ofruara nga Qendra Psiko-Sociale “Vatra” .
Publikimi i këtij materiali është mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.

“Informohu dhe Kërko” (2013)

“Për personat që mund të jenë viktima të trafikimit ose duan të ndihmojnë viktimat e trafikimit” (2013)

Dhuna vret, Mos hesht, Reago