Broshura

Institucionet e Sistemit Arsimor – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për Institucionet e Sistemit Arsimor

Policia e Kufirit dhe Migracionit – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre.

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për Policinë e Kufirit dhe Migracionit

Njësitë e Përbashkëta të Koordinuara, institucionet e kujdesit rezidencial dhe ditor, institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare joanëtare të MKR me ose pa programe për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për Inspektoratin Shtetëror të Punës

Institucionet e Kujdesit Shëndetësor – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre.

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për Institucionet e Kujdesit Shëndetësor

Trafikimi dhe shfrytëzimi online i fëmijëve

Lexo më shumë

Trafikimi i fëmijëve përkufizohet si “rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose marrja” e një fëmije për qëllime shfrytëzimi.
Trafikimi i fëmijëve është një proces i përbërë nga dy faza të veçanta: Akti dhe Qëllimi.
Krahas gjithë proceseve që ndodhin në formën klasike të
trafikimit të qenieve njërëzore, trafikantët përdorin teknikat e tyre për të rekrutuar viktimat me anë të kërcënimit, forcës, shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit.

Inspektorati Shtetëror i Punës – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e procedurave standarte te veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit – Për njësitë e përbashkëta të koordinuara

Përfaqësitë Diplomatike të Republikës së Shqipërisë – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre.

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e procedurave standarte te veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit – Për strukturat diplomatike

Strukturat e mbrojtjes sociale në bashki dhe NJMF/Punonjësit e mbrojtjes së fëmijëveIdentifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre

Lexo më shumë

Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre.

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për Shërbimin Social Shtetëror

Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre.

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për Strukturat e Mbrojtjes Sociale në Bashki dhe NJMF/Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijëve.

Të gjitha strukturat e policisë së shtetit me përjashtim të policisë së kufirit dhe migracionit – Identifikimi i viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe reagimi fillestar për mbrotjen e tyre

Lexo më shumë

Udhëzues për zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Viktimave të Mundshme të Trafikimit – Për të gjitha Strukturat e Policisë së Shtetit, me përjashtim të Policisë së Kufirit dhe Migracionit

“Informohu dhe Vepro” (2013)

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit”Rritja e informimit dhe sensibilizimit të komunitetit të Policisë për të drejtat e viktimave të trafikimit”, financuar nga USAID (nëpërmjet Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) u botua broshura “INFORMOHU & VEPRO”

Broshurë për vitin 2010

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit “Fushatë ndërgjegjësimi për sensibilizimin e grave, vajzave dhe të rinjve për rrezikun që paraqet trafikimi i qenieve njerëzore dhe fenomenet e tjera negative që rrjedhin prej tij”, financuar nga Kvinna Till Kvinna u botua broshura “STOP DROGES! NDRYSHO JETEN TENDE!”.

Broshurë për vitin 2006

Lexo më shumë

Projekti “Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik, mbi rolin e gruas
në jetën politike dhe sociale të vendit”, realizuar në kuadër të
zgjedhjeve vendore 2007, është një tjetër fushë ku Vatra punon për
fuqizimin dhe forcimin e statusit social të gruas.