Projekte

PROJEKTE TË REALIZUARA DHE NË ZBATIM NGA QENDRA PSIKO-SOCIALE “VATRA”

PERIUDHA: 2007-2024

*Disa projekte kanë filluar në njërin vit dhe kanë vazhduar gjatë vitit pasardhës*.

2024

Projekti: Event Bamirësie “Së bashku kundër dhunës”, kundër dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave

Financuar nga: Fondacioni Qendra Europiane

Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2024 – Qershor 2024

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës direkte për riabilitimin dhe ri-integrimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzve dhe fëmijëve të tyre në Shqipëri”

Financuar nga: UN OHCHR

Kohëzgjatja e Projektit: 1 Janar 2024 – 31 Dhjetor 2024

 

Projekti: “Angazhimi me pjesëmarrje për të forcuar politikat dhe shërbimet në Bashkinë Vlorë”

Financuar nga: Bashkimi Evropian përmes Rrjetit IRIS

Kohëzgjatja e Projektit: 15 Dhjetor 2023 – 15 Dhjetor 2024

Lexo më shumë

Projekti: “Ofrimi i programuesve të ri-integrimit ekonomik për gratë e mbijetuara nga dhuna, duke përfshirë gratë nga grupet vulnerabël në bashkitë e synuara në Shqipëri”, i zbatuar nga Vatra në partneritet me D&E

Financuar nga: UN Women Albania

Periudha e Projektit: 01 Gusht 2023 – 31 Mars 2025

 

Projekti: “Përgjegjësia Shtetërore për Ndjekjen Penale të Trafikimit të Qenieve Njerëzore OFF/ON!”

Financuar nga: Smart Balkans, i zbatuar nga Vatra dhe Astra

Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2024 – Tetor 2025

 

Projekti: “Fuqizimi i viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore për një ri-integrim social të suksesshëm”

Financuar nga: Porticus Vienna

Periudha e Projektit: 1 Shtator 2022 – 30 Qershor 2024 (vazhdim i projektit)

Projekti: Mbështetje për Lëvizjen Drejtësi Gjinore si përgjigje ndaj rritjes së lëvizjeve anti-gjinore në Ballkanin Perëndimor

Financuar nga: Gender-Based Movement Fund Grants

Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2024 – Dhjetor 2026

 

Projekti: “Shoqëria civile për vlera të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”

Financuar nga: Financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, përmes IDM në kuadër të një Granti Themelor të projektit Smart Balkan.

Periudha e Projektit: 13 Janar 2023 – 31 Dhjetor 2024

 

Projekti: “Sfidimi i normave sociale ekzistuese shoqërore nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve, shërbimeve dhe fushatave ndërgjegjësuese”, i zbatuar nga Vatra në partneritet me Forumin e Gruas, Elbasan

Financuar nga: UN Women Albania

Periudha e Projektit: 01 Shtator 2023 – 30 Qershor 2025

Lexo më shumë

Projekti: “Rritja e efikasitetit të përgjigjes së sistemit mbarëkombëtar kundër trafikimit të qenieve njerëzore në dhe nga Shqipëria”

Financuar nga: UNICEF Shqipëri

Periudha e Projektit: 18 Janar 2023 – 31 Mars 2024

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, për kategoritë përfituese të ligjit Nr. 111/2017, ‘Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti’”

Financuar nga: Ministria e Drejtësisë

Periudha e Projektit: 27 Mars 2023 – 25 Mars 2024

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës direkte për fuqizimin shoqëror dhe ekonomik të viktimave të trafikimit/viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të dhunës në Qarkun e Vlorës”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Këshillit të Qarkut Vlorë

(fond për pagat e punonjësve që punojnë drejtpërdrejt me viktimat e trafikimit në strehëz)

Periudha e Projektit: 1 Janar 2024 – 31 Dhjetor 2024

 

Projekti: “Mbështetje ushqimore për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit dhe fëmijët e tyre në strehën ‘Vatra’”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Bashkisë Vlorë

Periudha e Projektit: 1 Janar 2024 – 31 Dhjetor 2024

 

Projekti: “Mbështetje financiare për kostot operative të zyrave këshillimore të qendës “Vatra”

Financuar nga: Bashkia Vlorë

Periudha e Projektit: 1 Janar 2024 – 31 Dhjetor 2024

2023

Projekti: “Sfidimi i normave sociale ekzistuese shoqërore nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve, shërbimeve dhe fushatave ndërgjegjësuese”, i zbatuar nga Vatra në partneritet me Forumin e Gruas, Elbasan

Financuar nga: UN Women Albania

Periudha e Projektit: 01 shtator 2023 – 30 qershor 2025

 

Projekti: “Ofromi i programuesve të ri-integrimit ekonomik për gratë e mbijetuara nga dhuna, duke përfshirë gratë nga grupet vulnerabël në bashkitë e synuara në Shqipëri”, i zbatuar nga Vatra në partneritet me D&E

Financuar nga: UN Women Albania

Periudha e Projektit: 01 gusht 2023 – 31 mars 2025

 

Projekti: “Projekti në kuadër të eventit të bamirëse ‘Veshur në të bardhë’, kundër dhunës me bazë gjinore ndaj vajzave dhe grave”

Financuar nga: World Vision

Periudha e Projektit: janar 2023 – dhjetor 2023

Lexo më shumë

Projekti: “Së bashku për të bashkëpunuar në strategji, hetime dhe ndihmë teknike për të shpëtuar fëmijë dhe të rritur vulnerabël nga trafikimi i qenieve njerëzore në Shqipëri”

Financuar nga: Operation Underground Railroad, Inc. (O.U.R.)

Periudha e Projektit: 1 shtator 2022 – 31 dhjetor 2023

 

Projekti: “Rritja e efikasitetit të përgjigjes së sistemit mbarëkombëtar kundër trafikimit të qenieve njerëzore në dhe nga Shqipëria”

Financuar nga: UNICEF Shqipëri

Periudha e Projektit: 18 janar 2023 – 31 mars 2024

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e viktimave të trafikimit, dhunës në familje dhe abuzimit seksual në Shqipëri”

Financuar nga: AWEN, Rrjeti i Fuqizimit të Gruas Shqiptare, me fonde nga SIDA

Periudha e Projektit: 1 maj 2023 – 31 dhjetor 2023

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, për kategoritë përfituese të ligjit Nr. 111/2017, ‘Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti’”

Financuar nga: Ministria e Drejtësisë

Periudha e Projektit: 27 mars 2023 – 25 mars 2024

 

Projekti: “Rritja e aksesit në drejtësi për persona që i përkasin grupeve vulnerabël ndaj përjashtimit social, nëpërmjet edukimit mbi të drejtat e njeriut dhe aksesit në shërbime ligjore”

Financuar nga: UNDP – Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

Periudha e Projektit: dhjetor 2022 – nëntor 2023

Projekti: “#FORTË” për të ndaluar trafikimin dhe ritrafikimin e qenieve njerëzore në Shqipëri”

Financuar nga: ARISE

Periudha e Projektit: 01 janar 2023 – 31 dhjetor 2023

 

Projekti: “Fuqizimi i viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore për një ri-integrim social të suksesshëm”

Financuar nga: Porticus Vienna

Periudha e Projektit: 1 shtator 2022 – 30 qershor 2024 (vazhdim i projektit)

 

Projekti: “Shoqëria civile për vlera të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”

Financuar nga: Financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, përmes IDM në kuadër të një Granti Themelor të projektit Smart Balkan.

Periudha e Projektit: 13 janar 2023 – 31 dhjetor 2024

Lexo më shumë

Projekti: “Rritje e përfshirjes së të rinjve, institucioneve vendore në parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave”

Financuar nga: Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Periudha e Projektit: 19 shtator 2022 – 18 shtator 2023

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës direkte për fuqizimin shoqëror dhe ekonomik të viktimave të trafikimit/viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të dhunës në Qarkun e Vlorës”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Këshillit të Qarkut Vlorë

(fond për pagat e punonjësve që punojnë drejtpërdrejt me viktimat e trafikimit në strehëz)

Periudha e Projektit: 1 janar 2023 – 31 dhjetor 2023

 

Projekti: “Mbështetje ushqimore për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit dhe fëmijët e tyre në strehën ‘Vatra’”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Bashkisë Vlorë

Periudha e Projektit: 1 janar 2023 – 31 dhjetor 2023

 

Projekti: “Mbështetje financiare për kostot operative të zyrave këshillimore të qendës “Vatra”

Financuar nga: Bashkia Vlorë

Periudha e Projektit: 1 janar 2023 – 31 dhjetor 2023

2022

Projekti: “Rritja e angazhimit të të rinjve dhe institucioneve vendore në parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave”

Financuar nga: Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Periudha e Projektit: 19 shtator 2022 – 18 shtator 2023

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e ish-viktimave të trafikimit dhe viktimave të abuzimit seksual në Shqipëri”

Financuar nga: AWEN, Rrjeti i Fuqizimit të Gruas Shqiptare, me fonde nga SIDA

Periudha e Projektit: 1 janar 2022 – 31 dhjetor 2022

 

Projekti: “Sigurimi i programeve të ri-integrit ekonomik për të paktën 20 të mbijetuar të dhunës me bazë gjinore në bashkinë Berat” i zbatuar në partneritet me “Të ndryshëm dhe të barabartë”

Financuar nga: UN Women Albania

Periudha e Projektit: 1 gusht 2021 – 30 tetor 2022 (vazhdim i projektit)

Lexo më shumë

Projekti: “Fuqizimi i viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore për një ri-integrim social të suksesshëm”

Financuar nga: PORTICUS, Vjena

Periudha e Projektit: 1 shtator 2022 – 30 qershor 2024

 

Projekti: “Përmirësimi i efikasitetit të sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të qenieve njerëzore për një përgjigje sa më të mirë ndaj të drejtave të viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: PORTICUS, Vjena

Periudha e Projektit: 1 janar 2020 – 31 gusht 2022

 

Projekti: “Gra dhe burra, të lirë nga dhuna në Shqipëri”

Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo – C.I.E.S Onlus. Ministria e Punëve të Jashtme, Italia

Periudha e Projektit: 1 janar 2022 – 30 shtator 2022

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: UNODC

Periudha e Projektit: tetor 2020 – nëntor 2022

 

Projekti: “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria”

Financuar nga: UNICEF Shqipëri

Periudha e Projektit: 28 janar 2020 – 30 prill 2022

 

Projekti: “Asistencë direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe çdo formë të dhunës”

Financuar nga: Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.

Periudha e Projektit: 1 prill 2021 – 31 mars 2022

 

Projekti: “Mbështetje për fuqizimin ekonomik të rasteve, përfituesve të Rrjetit të Fuqizimit të Gruas Shqiptare – AWEN përmes mbështetjes me qera, paketa ushqimore dhe/ose produkte higjienike”

Financuar nga: Rrjeti i Fuqizimit të Gruas Shqiptare – AWEN, me fonde nga UN Women

Periudha e Projektit: 1 maj 2022 – 30 qershor 2022

 

Projekti: “Advokim “Pro Victimave” për forcimin e sistemit të mbrojtjes për gra dhe vajza, të mbijetuara të dhunës në Bashkinë Berat”

Financuar nga: Rrjeti i Fuqizimit të Gruas Shqiptare – AWEN, me fonde nga ADA Shqipëri

Periudha e Projektit: 1 qershor – 30 nëntor 2022

 

Projekti: “”Së bashku për të bashkëpunuar në strategji, hetime dhe ndihmë teknike për të shpëtuar fëmijë dhe të rritur vulnerabël nga trafikimi i qenieve njerëzore në Shqipëri”

Financuar nga: Operation Underground Railroad, Inc. (O.U.R.)

Periudha e Projektit: 1 shtator 2022 – 31 dhjetor 2023

Lexo më shumë

Projekti: “Ndërhyrje sistematike në luftën kundër Dhunës me Bazë Gjonore në Shqipëri”

Financuar nga: Balkan Trust for Democracy me fonde nga Ambasada Mbretërore Norvegjeze në Beograd, Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme

Periudha e Projektit: maj 2021 – maj 2022

 

Projekti: “Programi i ri-integrit për Migrantët e Kthyer në Shqipëri”

Financuar nga: GIZ Shqipëri

Periudha e Projektit: 1 janar 2022 – 15 janar 2023

 

Projekti: “Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës me bazë gjinore midis azil-kërkuesve afganë – Shqipëri”

Financuar nga: Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit, IRC, Beograd

Periudha e Projektit: 1 Prill 2022 – 31 Mars 2023

 

Projekti: “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri”

Financuar nga: FCG SWEDISH

Periudha e Projektit: 1 shkurt 2022 – 30 tetor 2022

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës direkte për fuqizimin shoqëror dhe ekonomik të viktimave të trafikimit/viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të dhunës në Qarkun e Vlorës”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Këshillit të Qarkut Vlorë

(fond për pagat e punonjësve që punojnë drejtpërdrejt me viktimat e trafikimit në strehëz)

Periudha e Projektit: 1 janar 2022 – 31 dhjetor 2022

 

Projekti: “Mbështetje ushqimore për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit dhe fëmijët e tyre në strehën ‘Vatra’”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Bashkisë Vlorë

Periudha e Projektit: 1 janar 2022 – 31 dhjetor 2022

 

Projekti: “Mbështetje financiare për kostot operative të zyrave këshillimore të qendës “Vatra”

Financuar nga: Bashkia Vlorë

Periudha e Projektit: 1 janar 2022 – 31 dhjetor 2022

2021

Projekti: “Ndërhyrje sistematike për të luftuar dhunën me bazë gjinore në Shqipëri”

Financuar nga: The Balkan Trust for Democracy me fonde të Ambasadës Norvegjeze Mbretërore në Beograd, Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme

Periudha e projektit: 01 Maj 2021- 30 Prill 2022

 

Projekti: “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria”
Financuar nga: UNICEF Albania
Periudha e Projektit: 28 Janar 2020 – 28 Shkurt 2022

 

Lexo më shumë

Projekti: “Gra dhe burra të lirë nga dhuna në Shqipëri”
Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo Onlus- C.I.E.S ONLUS.
Periudha e projektit: 01 Tetor 2019- 30 Shtator 2022

 

Projekti: “Sigurimi i asistencës së qëndrueshme për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: United Nations përfaqësuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin
Periudha e projektit: 01 Nëntor 2020- 30 Tetor 2022

 

 

Projekti: “Ofrim vazhdueshëm i asistencës riintegruese të qëndrueshme për viktimat e trafikimit, dhunës në familjë dhe abuzimit seksual në Shqipëri”
Financuar nga: Rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri – AWEN, me fonde të SIDA
Periudha e Projektit: 1 Janar 2019 – 31 Dhjetor 2021

 

Projekti: “Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për të paktën 20 të mbijetuar të DHBGJ në bashkinë Berat” zbatuar në partneritet me “Të ndryshëm dhe të barabartë”
Financuar nga: UN Women Albania
Periudha e Projektit: 1 Gusht 2021 – 31 Tetor 2022

 

Projekti: Mbështetje financiare për ushqim për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit dhe femijët e tyre në strehëzën “Vatra”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Bashkisë Vlorë.

Periudha e Projektit:1 Janar 2021-31 Dhjetor 2021.

 

Projekti: “Ofrimi asistencës direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në Qarkun e Vlorës”
Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Këshillit të Qarkut Vlorë (pagesë për pagat e punonjësve që punojnë direkt me viktimat e trafikimit në strehëz)
Periudha e projektit: 1 Janar 2021- 31 Dhjetor 2021.

Lexo më shumë

Projekti: “Mbështetje për bashkitë në analizimin dhe miratimin e modeleve/skemave të reja për integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore” Bashkia Vlorë, zbatuar në partneritet me “Të ndryshëm dhe të barabartë”
Financuar nga: UN Women Albania
Periudha e Projektit: 15 Shtator 2020 – 15 Dhjetor 2021

 

Projekti: “Program riintegrimi për migrantët e kthyer në Shqipëri” zbatuar në partneritet me “Të ndryshëm dhe të barabartë”
Financuar nga: GIZ
Periudha e projektit: 1 Janar 2021 – 31 Dhjetor 2021

 

Projekti: “Asistencë direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe çdo formë të dhunës”.
Financuar nga: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.
Periudha e projektit: 1 Shkurt 2021- 31 Dhjetor 2021.

 

Projekti: “Identifikimi dhe edukimi për një parandalim efektiv të Trafikimit të Personave në Shqipëri”
Financuar nga: Ambasada Amerikane në Tiranë
Periudha e Projektit: 1 Shtator 2020 – 31 Gusht 2021

 

2020

Projekti: “Mbështetja e bashkive në analizimin dhe miratimin e modeles/skemave të reja për integrimin socio-ekonomik të mbijetuesve të dhunës bazuar në gjinë” zbatuar në partneritet me “Të ndryshëm dhe të barabartë “

Financuar nga: UN Women Albania

Periudha e Projektit: 15 Shtator 2020 – 15 Dhjetor 2021

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e ish-viktimave të trafikimit, dhunës në familje dhe abuzimit seksual në Shqipëri”

Financuar nga: Rrjeti i Fuqizimit të Gruas Shqiptare – AWEN, me fonde nga SIDA

Periudha e Projektit: 1 Janar 2020 – 31 Dhjetor 2020

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e viktimave/potenciale viktima të tregtisë dhe fëmijëve të tyre në Shqipëri”

Financuar nga: World Vision Albania

Periudha e Projektit: 1 Janar 2020 – 31 Dhjetor 2020

 

Read more

Projekti: “Fuqizimi i efikasitetit të sistemit të mbrojtjes kundër trafikimit të qenieve njerëzore për një përgjigje sa më të mirë ndaj të drejtave të viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: PORTICUS, Vjenë

Periudha e Projektit: 1 Janar 2020 – 31 Dhjetor 2021

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e ish-viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: PORTICUS, Vjenë

Periudha e Projektit: 1 Janar 2019 – 30 Prill 2020

 

Projekti: “Forcimi i mekanizmit të mbrojtjes së viktimave për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në komunitetin e njësive administrative të Bashkisë Vlorë, në Orikum, Qendër Vlorë, Novoselë dhe Shushicë”

Financuar nga: FCG Swedish Development AB/PMT

Periudha e Projektit: 1 Maj 2019 – 31 Mars 2020

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e ish-viktimave të tregtisë në Shqipëri”

Financuar nga: Partners Albania, me fonde nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë

Periudha e Projektit: 01 Janar 2019 – 30 Shtator 2020

 

Projekti: “Gra dhe burra, të lirë nga dhuna në Shqipëri”

Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo – C.I.E.S Onlus. Ministria e Punëve të Jashtme, Italia

Project Period: 01 October 2019 – 30 September 2022

 

Projekti: “Ofrimi i ndihmës së qëndrueshme për ri-integrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: UNODC

Periudha e Projektit: tetor 2020 – nëntor 2022

 

Projekti: “Identifikimi dhe edukimi për një parandalim efektiv kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Shqipëri”

Financuar nga: Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë

Periudha e Projektit: 1 shtator 2020 – 31 gusht 2021

 

Projekti: “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria”

Financuar nga: UNICEF Shqipëri

Periudha e Projektit: 28 janar 2020 – 30 prill 2022

Read more

Projekti: “Ofrimi i ndihmës direkte për fuqizimin shoqëror dhe ekonomik të viktimave të trafikimit/viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të dhunës në Qarkun e Vlorës”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Këshillit të Qarkut Vlorë (fond për pagat e punonjësve që punojnë drejtpërdrejt me viktimat e trafikimit në strehëz)

Periudha e Projektit: 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2020

 

Projekti: “Mbështetje ushqimore për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit dhe fëmijët e tyre në strehën ‘Vatra’”

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përmes Bashkisë Vlorë

Periudha e Projektit: 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2020

 

Projekti: “Mbështetje financiare për kostot operative të zyrave këshillimore të qendës “Vatra”

Financuar nga: Bashkia Vlorë

Periudha e Projektit: 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2020

 

 

2019

Projekti: “Ofrim vazhdueshëm i asistencës riintegruese të qëndrueshme për viktimat e trafikimit, dhunës në familjë dhe abuzimit seksual në Shqipëri
Financuar nga – Rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri – AWEN
Periudha e Projektit: 1 Janar 2019 – 31 Dhjetor 2021

 

 

Projekti: “Ofrimi i asistences riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit në Shqipëri”.
Financuar nga: Partners Albania nepermjet Ministrisë Norvegjeze të Punëve të Jashtme
Periudha e Projektit: 1 Janary 2019 – 30 Qershor 2020

Read more

Projekti: “Gra dhe burra kundër dhunës në Shqipëri”.
Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo Onlus- C.I.E.S ONLUS.
Periudha e projektit: 01 Tetor 2019- 30 Shtator 2022

Projekti: “Ofrimi asistencës direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në Qarkun e Vlorës
Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Këshillit të Qarkut Vlorë.
Periudha e projektit: 1 Janar 2019- 31 Dhjetor 2019.

 

Projekti: “Familje e shëndetshme – fëmijë të shëndetshëm! Mbështetje multidisiplinare për fëmijët e ish viktimave të trafikimit dhe viktimave të dhunës në Bashkinë Vlorë”.
Financuar nga: Terre des Hommes
Periudha e projektit: 1 Janar 2019 – 31 Tetor 2019

 

2018

Projekti: “Rritja e aksesit të viktimave të të gjitha llojeve të dhunës në drejtësi dhe përmirësimi i shërbimeve ligjore për to”, të mbështetur nga projekti “Përfshirja sociale për një sistem drejtësie funksional dhe të hapur në Shqipëri”, të zbatuar nga Save the Children, në partneritet me QSHPLI.

Financuar nga: Bashkimi Evropian.

Periudha e projektit: 1 Janar 2018 – 30 Qershor 2019.

 

 

Projekti: “GEMAL -Integrimi gjinor në Shqipëri- me gratë kundër dhunës dhe shfrytëzimit”.
Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo Onlus- C.I.E.S ONLUS.
Periudha e projektit: 19 Janar 2018- 19 Janar 2019

Lexo më shumë

Projekti: “Ofrim i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit në Shqipëri”

Financuar nga: Vital Voices Global Partnership

Periudha e projektit: 16 Dhjetor 2017 – 31 Dhjetor 2018

 

Projekti: “Ofrim vazhdueshëm i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat/ viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”.

Financuar nga: Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri – AWEN

Periudha e projektit: 1 Janar 2018 – 31 Dhjetor 2018

 

Projekti: “Ofrimi asistencës direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në Qarkun e Vlorës .

Financuar nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Këshillit të Qarkut Vlorë.

Periudha e projektit: 1 Janar 2018- 31 Maj 2018.

Lexo më shumë

Projekti “Mbështetje për kosto bazike të Strehëzës “Vatra”.

Financuar nga: Terre des hommes, Misioni në Shqipëri

Periudha e projektit:12 Dhjetor 2017- 31 Janar 2018

2017

Vazhdimësia e projektit: “Fuqizimi i pozitës sociale dhe ekonomike të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit për një riintegrim të suksesshëm në jetën sociale.”.
Financuar nga: Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze, Prishtinë, Kosovë.
Periudha e projektit: Janar 2017- 28 Shkurt 2018.

 

Projekti: “GEMAL -Integrimi gjinor në Shqipëri- me gratë kundër dhunës dhe shfrytëzimit”.
Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo Onlus- C.I.E.S ONLUS.
Periudha e projektit: 20 Janar 2017- 19 Janar 2018

Lexo më shumë

Projekti: “Identifikimi dhe mbrojtja ndërsektoriale e fëmijëve, viktima/viktima të mundshme trafikimi dhe fëmijëve të viktimave të trafikimit”, në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” zbatuar nga në Save the Children, Shqiperi ne partneritet me Terre des hommes

Financuar nga: Bashkimi Evropian.

Periudha e projektit: 15 Qershor 2017- 15 Qershor 2018

 

Projekti: “Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit.”
Financuar nga: UN Voluntary TRUST FUND.
Periudha e projektit: 1 Janar 2017 -31 Dhjetor 2017
Website:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx

Projekti: “Ofrimi i asistencës direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në Qarkun e Vlorës”
Financuar nga: Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nëpërmjet Këshillit të Qarkut Vlorë
Periudha e projektit: Janar 2017 – Dhjetor 2017

 

Projekti: “Ofrim i vazhdueshëm i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”.
Financuar nga: Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri – AWEN.
Periudha e projektit: 1 Janar 2017 – 31 Dhjetor 2017.

 

 

Vazhdimësia e Projektit: “Rritja e informimit të të rinjve dhe ngritje kapacitetesh të strukturave lokale për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit”.
Financuar nga: Ambasada e SHBA-së, Tiranë (Programi i Granteve të Vogla)
Periudha e projektit: 1 Korrik 2016- 31 Tetor 2017

Lexo më shumë

Projekti: “Respektimi i te drejtave te viktimave te trafikimit nga institucionet lokale te zbatimit te ligjit ” .

Financuar nga: Zyra e Marredhenieve me publikun / komisioni per demokraci prane Ambasades se SHBA-se Tirane.

Periudha e projektit: 1 Shtator 2017 – 30 Prill 2018

2016

Projekti: “Fuqizimi ekonomik dhe social i grave, viktima të dhunës në familje në Rrethin e Vlorës”.
Financuar nga: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë-SOROS
Periudha e projektit: 1 Korrik 2016- 28 Shkurt 2017
Fondi: 20.000 USD

 

 

Projekti: “Rritja e informimit të të rinjve dhe ngritje kapacitetesh të strukturave lokale për identifikimin, referimin dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit”.
Financuar nga: Ambasada e SHBA-së, Tiranë (Programi i Granteve të Vogla)
Periudha e projektit: 1 Korrik 2016- 30 Qershor 2017

Lexo më shumë

Projekti: “Ofrim i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”.
Financuar nga: Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri – AWEN.
Periudha e projektit: 1 Shkurt 2016 – 31 Dhjetor 2016.
Fondi: 25 000 EUR

 

Projekti: “Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit.”
Financuar nga: UN Voluntary TRUST FUND.
Periudha e projektit: 1 Janar 2016 -31 Dhjetor 2016

Vazhdimësia e projektit: “Fuqizimi i pozitës sociale dhe ekonomike të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit për një riintegrim të suksesshëm në jetën sociale.”.
Financuar nga: Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze, Prishtinë, Kosovë.
Periudha e projektit: Dhjetor 2014-Dhjetor 2016.
Fondi: 100 000 EUR

 

Projekti: “GEMAL -Integrimi gjinor në Shqipëri- me gratë kundër dhunës dhe shfrytëzimit”.
Financuar nga: Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo Onlus- C.I.E.S ONLUS.
Periudha e projektit: 20 Janar 2016- 20 Janar 2017
Fondi: 44.198 EUR

Lexo më shumë

Projekti: “Ofrimi i asistencës direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në Qarkun e Vlorës”
Financuar nga: Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nëpërmjet Këshillit të Qarkut Vlorë
Periudha e projektit: Janar 2016 – Dhjetor 2016
Fondi: 6,189,966.87 Lekë
Ky fond u alokua pranë Këshillit të Qarkut Vlorë per pagesen e punonjesve te strehezes “Vatra” për një periudhë 1-vjeçare Janar-Dhjetor 2016

2015

Projekti: “Fuqizimi i pozitës sociale dhe ekonomike të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit për një riintegrim të suksesshëm në jetën sociale.”.
Financuar nga: Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze, Prishtinë, Kosovë.
Periudha e projektit: Dhjetor 2014-Dhjetor 2016.
Fondi: 100 000 EUR

 

Projekti: “Rritja e informimit dhe ndërgjegjësimit të komunitetit dhe strukturave shtetërore dhe jo shtetërore të rrethit të Vlorës për trafikimin e qënieve njerëzore.”
Financuar nga: Ambasada e SHBA-së, Tiranë (Zyra e Marrëdhënieve me Publikun).
Periudha e projektit: 1 Shtator 2014- 31 Korrik 2015.
Fondi: 20 000 USD

Lexo më shumë

Projekti: “Ofrimi i asistencës direkte për fuqizimin social dhe ekonomik të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në Qarkun e Vlorës” .
Financuar nga: Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nëpërmjet Këshillit të Qarkut Vlorë
Periudha e projektit: Prill – Dhjetor 2015
Fondi: 3 462 690 Lek
Ky fond u alokua pranë Këshillit të Qarkut Vlorë i cili kontraktoi 6 prej punonjësve të Vatrës për një periudhë 9-mujore Prill-Dhjetor 2015 dhe konkretisht: 3 Menaxhere Rasti, 1 Psikolog, 1 Avokat dhe 1 Specialist Edukimi.

 

Projekti: “Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit.”
Financuar nga: UN Voluntary TRUST FUND.
Periudha e projektit: 1 Janar -31 Dhjetor 2015
Fondi: 15 000 USD

 

Projekti: “Fuqizimi ekonomik dhe social i grave, viktima të dhunës në familje në rrethin e Vlorës”.
Financuar nga: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë-SOROS.
Periudha e projektit: Maj – Nëntor 2015
Fondi: 14230 USD

 

2014

Projekti: “Parandalimi i trafikimit njerëzor-Forcimi i asistencës për ish-viktimat e trafikimit /viktimat e mundshme të trafikimit”.
Financuar nga: Fondacioni Post Kod, Suedi
Periudha e projektit: 1 Janar 2014 – 31 Dhjetor 2014.
Fondi: 114 100 EUR

 

Projekti: “Parandalimi i Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Shqipëri – Ngritja e kapaciteteve për aktorët anti-trafikim-Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat shqiptare të trafikimit / viktimat e mundshme të trafikimit.
Financuar nga: Fondacioni Kvinna Till Kvinna, Suedi.
Periudha e projektit: 1 Janar 2014 – 31 Tetor 2014.
Fondi: 45 000 EUR

Lexo më shumë

Projekti:”Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish-viktimat e trafikimit”.
Financuar nga: UN Voluntary TRUST FUND.
Periudha e projektit: 1 Janar 2014 – 31 Dhjetor 2014
Fondi: 12 000 USD

 

Projekti: “Rritja e identifikimit proaktiv të viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit”

Financuar nga: Assist Impact me fonde të USAID (nëpërmjet organziatës Tjetër Vizion”.
Periudha e projektit: 1 Maj 2014 – 31 Tetor 2014
Fondi: 1 563 600 Lekë

 

Projekti: “Asistencë direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit për një riintegrim të suksesshëm në jetën shoqërore”.
Financuar nga: Fondacioni King Baudouin, Belgjikë.
Periudha e projektit: 1 Tetor 2013 – 31 Dhjetor 2014
Fondi: 30 000 EUR

 

Projekti: ” Mbështetje ekonomike për fuqizimin e grave viktima të dhunës në familje dhe me probleme sociale nga zona rurale të Rrethit të Vlorës”.

Financuar nga: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë-SOROS.
Periudha e projektit: 15 Prill 2014 – 31 Dhjetor 2014.
Fondi: 9000 USD

Lexo më shumë

Projekti:” Trafikimi njerëzor dhe Migracioni në Evropen Jug-lindore dhe Lindore”
Financuar nga: Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze (zbatuar Vatra dhe Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (KEPAD), Greqi.
Fondi: 5000 EUR

 

2013

Projekti:”Shkëmbimi i eksperiencave midis organizatave dhe institucioneve mbi mbrojtjen dhe asistencën e viktimave të trafikimit në Rajon (Shqipëri, Serbi)”.

Financuar nga: Fondacioni Kvinna Till Kvinna, Suedi.
Periudha e projektit: 15 Maj 2013 – 20 Qershor 2013.
Fondi: 7420 EUR

 

Projekti: “Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish-viktimat e trafikimit”.
Financuar nga: UN Voluntary TRUST Fund.
Periudha e projektit: 1 Janar 2013 – 31 Dhjetor 2013.
Fondi: 15 000 USD

 

Lexo më shumë

Projekti: “Asistencë direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit për një riintegrim të suksesshëm në jetën sociale”.

Financuar nga: Fondacioni King Baudouin, Belgjikë.
Periudha e projektit: 1 Janar 2012 – 30 Qershor 2013.
Fondi: 30 000 EUR

 

Projekti: “Fushatë ndërgjegjësimi për sensibilizimin e komunitetit të zonave rurale për rrezikun që paraqet dhuna në familje dhe ofrim i shërbimeve sociale për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje në Rrethin e Vlorës”.

Financuar nga: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tiranë, Shqiperi.
Periudha e projektit: 1 Shtator 2012 – 31 Gusht 2013
Fond: 23, 990 USD

 

Projekti:”Asistencë direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të viktimave të trafikimit njerëzor dhe dhunës në familje”.

Financuar nga: Fondacioni Kvinna Till Kvinna, Suedi.
Periudha e projektit: 1 Mars 2012 – 31 Dhjetor 2013.

 

Projekti:”Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Policisë dhe të rinjve për parandalimin dhe reduktimin e trafikimit të qënieve njerëzore”.

Financuar nga: Mbështetja Suedeze për Ministrinë e Brendshme/Policinë e Shtetit Shqiptare për Policimin në Komunitet.
Periudha e projektit: 15 Nëntor 2013 – 31 Janar 2014.
Fondi: 4660 EUR

 

 

Projekti:”Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Policisë dhe të rinjve për parandalimin dhe reduktimin e trafikimit të qënieve njerëzore”.

Financuar nga: Mbështetja Suedeze për Ministrinë e Brendshme/Policinë e Shtetit Shqiptare për Policimin në Komunitet.
Periudha e projektit: 15 Nëntor 2013 – 31 Janar 2014.
Fondi: 4660 EUR

 

Lexo më shumë

Projekti: “Rritja e informimit dhe sensibilizimit të komunitetit të Policisë për të drejtat e viktimave të trafikimit”.

Financuar nga: USAID (nëpërmjet Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Periudha e projektit:20 Nëntor 2012 – 20 Shkurt 2013.
Fondi:1, 590, 000 Lekë

 

 

Projekti:”Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit dhe të dhunës në familje.

Financuar nga: Departamenti Amerikan i Shtetit.
Periudha e projektit: 25 Shtator 2012 – 31 Dhjetor 2013.
Fondi: 50 000 USD

Projekti:”Mbështetje direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të vajzave dhe grave viktima të trafikimit, të rrezikuara dhe viktima të dhunës në familje”.

Financuar nga: The Sigrid Rausing TRUST, Londër.
Periudha e projektit: 1 Nëntor 2010 – 31 Dhjetor 2013.
Fondi: 75 000 Paund

2012

Projektii: “Mbështetje direkte për rehabilitimin, riintegrimin, fuqizimin ekonomik dhe social të grave dhe vajzave, viktima të dhunës në familje dhe trafikimit njerëzor”.

Financuar nga: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-SOROS.
Periudha e projektit: 1 Shtator 2011 – 11 Prill 2012
Fondi: 9900 USD

 

Projekti:”Vazhdimi përpjekjeve antitrafikim- Fuqizimi i kapaciteteve shqiptare antitrafikim”.

Financuar nga: USAID nëpërmjet Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Periudha e projektit: 1 Janar 2012 – 30 Shtator 2012
Fondi: 1,134,000 Lekë

Lexo më shumë

Projekti: “Forcimi i ofrimit të shërbimeve për viktimat e dhunës me bazë gjnore në Shqipëri”.

Financuar nga: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-SOROS nëpërmjet “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”.
Periudha e projektit: Mars 2011 – Shkurt 2012
Fondi: 10 200 USD

 

Projekti:”Strehëz akomoduese, rehabilituese dhe riintegruese për vajzat dhe gratë e trafikuara, të rrezikuara dhe të dhunuara”.

Financuar nga: Agjencia e Zhvillimit Austriak (ADA), Tiranë, Shqipëri.
Periudha e projektit: 1 Shkurt 2012 – 30 Korrik 2012
Fondi: 10 000 EUR

 

Projekti:”Mbështetje për aktivitetet e OJF-së Vatra”

Financuar nga: Prezenca e OSBE-së në Shqipëri.
Periudha e projektit: 5 Shtator 2012 – 31 Dhjetor 2012
Fondi: 4 000 EUR

 

Projekti: “Asistencë direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit për një riintegrim të suksesshëm në jetën sociale”.

Financuar nga: Fondacioni King Baudouin, Belgjikë.
Periudha e projektit: 1 Janar 2012 – 30 Qershor 2013.
Fondi: 30 000 EUR

Projekti: “Fushatë ndërgjegjësimi për sensibilizimin e komunitetit të zonave rurale për rrezikun që paraqet dhuna në familje dhe ofrim i shërbimeve sociale për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje në Rrethin e Vlorës”.

Financuar nga: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tiranë, Shqiperi.
Periudha e projektit: 1 Shtator 2012 – 31 Gusht 2013
Fond: 23, 990 USD

Projekti:”Asistencë direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të viktimave të trafikimit njerëzor dhe dhunës në familje”.

Financuar nga: Fondacioni Kvinna Till Kvinna, Suedi.
Periudha e projektit: 1 Mars 2012 – 31 Dhjetor 2013.
Fondi: 67, 413 EUR

Lexo më shumë

Projekti: “Rritja e informimit dhe sensibilizimit të komunitetit të Policisë për të drejtat e viktimave të trafikimit”.

Financuar nga: USAID (nëpërmjet Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Periudha e projektit:20 Nëntor 2012 – 20 Shkurt 2013.
Fondi:1, 590, 000 Lekë

 

Projekti:”Ofrimi i asistencës riintegruese të qëndrueshme për ish viktimat e trafikimit dhe të dhunës në familje.

Financuar nga: Departamenti Amerikan i Shtetit.
Periudha e projektit: 25 Shtator 2012 – 31 Dhjetor 2013.
Fondi: 50 000 USD

 

 

 

Projekti:”Mbështetje direkte për fuqizimin ekonomik dhe social të vajzave dhe grave viktima të trafikimit, të rrezikuara dhe viktima të dhunës në familje”.

Financuar nga: The Sigrid Rausing TRUST, Londër.
Periudha e projektit: 1 Nëntor 2010 – 31 Dhjetor 2013.
Fondi: 75 000 Paund

 

 

Projekti:”Fuqizimi i asistencës për viktimat e trafikimit shqiptare”.

Financuar nga: Departamenti Amerikan i Shtetit (nëpërmjet Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Periudha e projektit: 1 Dhjetor 2012 – 31 Gusht 2014.
Fondi: 10,070,000 Lekë

 

2011

 

Projekti: Fushatë ndërgjegjësimi për sensibilizimin e opinionit publik për rrezikun që paraqesin diskriminimi gjinor dhe dhuna në familje.
Financuar nga: Banka Botërore, Tiranë.

 

Projekti: Strehëz për rehabilitmin dhe riintegrimin e viktimave të trafikuara, të rrezikuara për t’u trafikuar dhe për viktimat e dhunës në familje”
Financuar nga: IOM (me fonde të USAID), Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë SOROS, Kvinna Till Kvinna, The Sigrid Rausing TRUST.

Projekti: “Monitorimi i institucioneve të pushtetit vendor, për zbatimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” si dhe informimi i opinionit publik për të parandaluar krimin në familje”.
Financuar nga: Ambasada e SH.B.A – së në Tiranë.

2010

Projekti: “Strehëz për rehabilitmin dhe riintegrimin e viktimave të trafikuara, të rrezikuara për t’u trafikuar dhe për viktimat e dhunës në familje”
Financuar nga: Financuar nga IOM (me fonde të USAID), Kvinna Till Kvinna, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë SOROS, The Sigrid Rausing TRUST Londër, Ndihma e Kishës Norvegjeze.

 

Projekti: “Monitorimi i institucioneve të pushtetit vendor, për zbatimin e ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” si dhe informimi i opinionit publik për të parandaluar krimin në familje”.
Financuar nga: Ambasada e SH.B.A – së në Tiranë.

Projekti: “Fushatë ndërgjegjësimi për sensibilizimin e grave, vajzave dhe të rinjve për rrezikun që paraqet trafikimi i qenieve njerëzore dhe fenomenet e tjera negative që rrjedhin prej tij “.
Financuar nga: Kvinna Till Kvinna.

 

2009

Projekti: “Qendër rehabilituese dhe riintegruese për gratë dhe vajzat e trafikuara, të dhunuara dhe ato në rrezik”
Financuar nga: Ndihma e Kishës Norvegjeze, CAAHT (me fonde të USAID), Kvinna till Kvinna, The Sigrid Rausing TRUST Londër, World Learning (me fonde të USAID).

 

Projekti: “Fushatë ndërgjegjësimi për sensibilizimin e grave, vajzave dhe të rinjve për rrezikun që paraqet trafikimi i qenieve njerëzore dhe fenomenet e tjera negative që rrjedhin prej tij “.
Financuar nga: Kvinna Till Kvinna.

 

Projekti: “Përmirësimi i statusit social dhe kulturor i grave dhe vajzave të trafikuara, të rrezikuara dhe të dhunuara, me qëllim integrimin e mëtejshëm në jetën normale të shoqërisë”.
Financuar nga: Ambasada e SH.B.A – së në Tiranë.

 

Projekti: “Fushatë sensibilizimi për ndërgjegjësimin e të rinjve, vajzave dhe grave të komunitetit rrom dhe egjiptas për rrezikun që paraqet trafikimi i qenieve njerëzore dhe riintegrimi i mëtejshëm i këtyre viktimave”.
Financuar nga: Ndihma e Kishës Norvegjeze (NCA).

2008

Projekti: “Strehëz akomoduese, rehabilituese, riintegruese për vajza dhe gra të trafikuara, të rrezikuara nga trafikimi njerëzor, klandestine dhe të dhunuara”.
Financuar nga: Sigrid Rausing TRUST, Kvinna Till Kvinna, Ndihma e Kishës Norvegjeze (NCA), CAAHT (me fonde të USAID), Progetto Libera, Itali (me fonde të Komisionit Europian).

 

Projekti: “Përmirësimi i statusit social dhe kulturor i grave dhe vajzave të trafikuara, të rrezikuara dhe të dhunuara, me qëllim integrimin e mëtejshëm në familje”.
Financuar nga: Ambasada e SH.B.A – së në Tiranë

Projekti: “Fushatë sensibilizimi për ndërgjegjësimin e të rinjve, vajzave dhe grave të komunitetit rrom dhe egjiptas për rrezikun që paraqet trafikimi i qenieve njerëzore dhe riintegrimi i mëtejshëm i këtyre viktimave”.
Financuar nga: Ndihma e Kishës Norvegjeze (NCA).

 

2007

Projekti: “Strehëz për gra dhe vajza të trafikuara, të rrezikuara, klandestine dhe te dhunuara”.
Financuar nga: Sigrid Rausing TRUST, Kvinna Till Kvinna, Ndihma e Kishës Norvegjeze (NCA), CAAHT (me fonde te USAID), OSBE / ODHIR.

 

Projekti: “Fushatë sensibilizimi për ndërgjegjësimin e të rinjve, vajzave dhe grave të komunitetit rrom, për rrezikun që paraqet trafiku i qenieve njerëzore dhe riintegrimi i viktimave të këtij trafiku”.
Financuar nga: Ndihma e Kishës Norvegjeze (NCA).

 

Projekti: “Fuqizimi i mbrojtjes dhe asistencës së viktimave të trafikimit”.
Financuar nga: OSBE / ODHIR.

 

Projekti: “Rritja e kapacitetit institucional të Qendrës Psiko – Sociale “Vatra”.
Financuar nga: Ndihma e Kishës Norvegjeze (NCA).