Partnere & Donatore

Bashkëpunimi me partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë është çelësi i suksesit të punës së Vatrës. Vatra funksionon në bazë të marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara me institucionet shtetërore dhe OJF-të. Këto marrëveshje bazohen në zbatimin e aktiviteteve dhe shërbimeve që ofron Vatra në kuadër të programeve që ajo implementon. Më poshtë mund të gjeni një listë të partnerëve kryesorë të Vatrës të ndarë në kategoritë përkatëse.

INSTITUCIONE SHTETËRORE:

1. Ministria e Brendshme

2. Drejtoria e përgjithsme e Policisë Shtetërore

3. Drejtoria Vendore e Policisë

4. Ministria e Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale

5. Institucionet Shëndetësore Publike në qarqe

6. Shërbimi Social Shtetëror/Zyrat Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në       qarqe të ndryshme

7. Bashkitë dhe Njësitë Administrative

8. Njësia e Mbrojtjes së fëmijëve në qarqe

9. Shërbimi Kombëtar i Punësimit

10. Drejtoritë Rajonale të Punësimit në qarqe

 

11. Inspektorati i Punës në nivel qëndror dhe lokal

12. Drejtoritë e Formimit Profesional në qarqe

13. Prokuroritë dhe gjykatat e rretheve

14. Ministria e Arsimit dhe Sportit

15. Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe Drejtoritë e Shkollave

16. Komitetet Rajonale Antitrafik në rrethe të ndryshme

17. Qendra Kombëtare Pritëse për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, Linzë

18. Qendra Kombëtare për Viktimat e Dhunës në Familje

19. Qendra Lilium në Tiranë për viktimat e abuzimit seksual

ORGANIZATA KOMBËTARE:

1. Fondacioni Mary Ward Loreto

2. “Tjetër Vizion”, Elbasan

3. Organizata Shkej, Tiranë

4. Shoqata “Gruaja tek gruaja” në Shkodër

5. “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, Tiranë

6. Shoqata “Gender, Paqe dhe Siguri” në Durrës

7. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë

8. “Unë gruaja”, Pogradec

9. “Agritra Vision”, Peshkopi/Dibër

10. Forumi i Gruas, Elbasan

 

Lexo më shumë

11. Shoqata “Jona”, Sarandë;

12. Organizata Plan&Go, Tiranë

13. “Të ndryshëm dhe të barabartë”, Tiranë

14. Qendra e Këshillimit për Gra dhe Vajza, Tiranë

15. Nisma ARSIS për Ndryshime Sociale, Tiranë

16. Qendra Murialdo, Fier

17. Qendra e Gruas “Aulona”, Vlorë

18. ANTTARC, Tiranë

19. CRCA, Tiranë

20. Qendra Rinore, Vlorë

21. Qendra ALTRI, Tiranë

22. YWCA, Tiranë

23. Komiteti Shqiptar i Helsinkit

24. Aleanca LGBTI

25. CILSP

26. TLAS

RRJETE DHE KOALICIONE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE

Anëtarësimi i Vatrës në rrjetet dhe koalicionet kombëtare dhe ndërkombëtare lehtëson punën tonë në lobim dhe avokim për të drejtat e të mbijetuarve të trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës me bazë gjinore. Konkretisht, Vatra është anëtare e:

 

1. Koalicionit Kombëtare i Strehëzave Antitrafikim/KKSAT

2. Rrjeti për Fuqizimin e Grave Shqiptare/ AWEN

3. Koalicioni Drejtësi për të Gjithë (Shqipëri)

4. Reagimi i Bashkuar kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore / URAT (Shqipëri)

5. Rrjeti fetar në Evropë kundër trafikimit dhe shfrytëzimit/ rrjeti RENATE

6. Rrjeti Ndërkombëtar La Strada

7. Gratë kundër dhunës Evropë/ Rrjeti WAVE

8. Lëvizja Netzkraft

9. End Slavery Now

DONATORË NDËR VITE

Që nga viti 1999, Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ka zbatuar një numër të madh projektesh në nivel kombëtar dhe të mbështetura nga donatorët si më poshtë:

 

1. Ambasada e SHBA, Tiranë

2. Departamenti Amerikan i Shtetit

3. DFID

4. Ambasada Britanike, Tiranë

5. UNICEF, Shqipëri

6. USAID, Shqipëri

7. Memphis Film

8. Fondacioni Kvinna Till Kvinna (me fonde të Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar)

9. The Sigrid Rausing TRUST, Londër, Angli

10. Antislavery International, Angli

 

Lexo më shumë

11. Norwegian Church Aid (nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme Norvegjeze)

12. Ambasada Mbretërore Norvegjeze, Prishtinë, Kosovë (nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme Norvegjeze)

13. Fondacioni King Baudouin, Belgjikë

14. Fondacioni Post Code, Suedi

15. UN Voluntary TRUST fund

16. Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare (me fondet të SIDA)

17. UNODC

18. CIES, Onlus (me fondet e Ministrisë së Jashtme Italiane)

19. Agjencia Austriake e Zhvillimit në Shqipëri

20. Save the Children, Shqipëri

21. Amnesty International

22. Partnerët Shqipëri

23. World Vision Albania

24. Terre des Hommes, Shqipëri

25. Programi i Ndihmës së Drejtpërdrejtë të Ambasadës Australiane

26. Partneriteti Global i Vital Voices

27. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – SOROS

28. Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

29. OSBE/ ODHIR

30. IOM, Shqipëri

DONATORË AKTUAL

Aktualisht, Qendra Psiko-Sociale Vatra financohet nga donatorët si më poshtë:

 

1. IRIS NETWORK

2. UNICEF

3. UNDP

4. AWEN

5. KËSHILLI I QARKUT VLORË (ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE FONDET E MBROJTJES SOCIALE)

6. BASHKIA VLORE

7. PORTICUS VJENA

8. IDM

9. ASTRA & IDM

10. ARISE

11. MINISTRIA E DREJTËSISË

12. OPERATION UNDERGROUND RAILROAD

13. UN Women, SHQIPËRI

14. FONDI GLOBAL PËR GRATË

 

Lexo më shumë

11. MINISTRY OF JUSTICE
12. OPERATION UNDERGROUND RAILROAD

13. U.S EMBASSY TIRANA