Legjislacioni kundër trafikimit

LIGJ Nr.9642, datë 20.11.2006 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EUROPËS “PËR MASAT KUNDËR TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE”

 

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989

LIGJ Nr. 18/2017 PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS

LIGJ Nr. 10 192, datë 3.12.2009 PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT, KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE TË TJERA NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË