Legjislacioni kundër dhunës

LIGJ Nr.9669, datë 18.12.2006 PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE, i përditësuar (ndryshuar me ligjin nr.9914, datë 12.5.2008, nr.10 329, datë 30.9.2010, 47/2018, datë 23.7.2018, 09.2020)

“Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje”

KONVENTA PËR ELIMINIMIN E TË GJITHA FORMAVE TË DISKRIMINIMIT NDAJ GRAVE

REZOLUTA 1325,GRATË,PAQJA DHE SIGURIA E KËSHILLIT TË SIGURISË SË OKB-SË

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030

 

DEKLARATA E PEKINIT DHE PLATFORMA PËR VEPRIM KONFERENCA E KATËRT BOTËRORE PËR GRATË: AKSION PËR BARAZINË, ZHVILLIMIN DHE PAQEN

LIGJ Nr. 111/2017 PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTET

 

KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989

LIGJ Nr. 18/2017 PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS

REPUBLIKA E SHQIPЁRISЁ KUVENDI LIGJ Nr. 10 221, datë 04.02.2010 PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

LIGJ Nr. 10 192, datë 3.12.2009 PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT, KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE TË TJERA NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË